วีซ่า


หนังสือเดินทาง หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งจะบ่ง บอกถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้ถือ สัญชาติของผู้ถือและเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปยังประ เทศอื่น

วีซ่า คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้ภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่ เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้ภายใต้ ช่วงเวลาและภายใต้ขอบข่ายของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยปกติแล้วจะมีการประทับตราที่หนังสือ เดินทาง บางประเทศอาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์หรืออาจเป็นในรูปแบบของเอกสารที่เป็นใบแยก ต่างหาก

ประเทศไทยนั้นได้ทำข้อตกลงไว้กับบางประเทศในการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยโดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้นๆได้โดยใช้เพียงหนังสือเดินทาง ไม่ต้องขอวีซ่าดังนี้ (ข้อมูลธันวาคม 2554)

ประเทศที่นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้นแล้วนั้น คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ ก่อนล่วงหน้า และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาทางเราสามารถช่วยท่านได้ในการจัดเตรียมเอกสารและกรอกคำขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนการยื่นเอกสารวีซ่ากับสถานทูตนั้นๆในราคาย่อมเยา

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่