วีซ่าเชงเก้นระยะสั้น


วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่กลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางเข้าออก ประเทศระหว่างกลุ่มสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องในทริปเดียวกัน โดยให้ผู้เดินทางยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นต่อสถานทูต ของประเทศที่จะเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก โดยที่กลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นประกอบด้วยออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณ รัฐเชค เดนมาร์ค เอสโทเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี แลทเวีย ลิทธัวเนีย ลักเซมเบอ ร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์

การขอวีซ่าเชงเก้นระยะสั้นเพื่อเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นนั้น มีหลากหลายวัตถุประสงค์ อาทิ เยี่ยมเยียน เพื่อนหรือแฟน หรือนักท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ เป็นต้น

ดังนั้น อันดับแรกคุณต้องทราบก่อนว่าคุณเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดเพื่อที่จะได้เตรียมคำร้อง และเอกสาร ประกอบได้ถูกต้อง อันดับสองคุณต้องกรอกใบคำร้อง จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า และทำการนัดหมายวันที่จะยื่นเอกสาร ทั้งหมดต่อสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งในปัจจุบันนี้สถานทูตส่วนใหญ่แล้วจะมีศูนยรับคำร้องวีซ่าเฉพาะ โดยที่ไม่ต้องไปยื่นโดยตรงที่สถานทูต และผู้ยื่นคำร้องอาจต้องยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ก่อน

และเมื่อถึงวันนัดหมายผู้ยื่นขอวีซ่าก็นำเอกสารที่ต้องใช้และเตรียมไว้ทั้งหมดไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง เพื่อให้ส่งต่อไปยังสถานทูตแต่ละประเทศเพื่อการพิจารณา และผู้ยื่นคำร้องนั้นไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ภาย หลัง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะถามว่าหากคุณต้องการให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์หรือว่าจะมารับเอง

ทางโคราช ลีกัลสามารถช่วยเหลือผู้ยื่นขอวีซ่าในการจัดเตรียมเอกสาร กรอกคำร้อง แปลเอกสาร รับรองเอ กสาร ซื้อประกันการเดินทาง ชำระค่าธรรมเนียมหากคุณไม่มีบัตรเดบิตหรือเครดิตของธนาคาร และสามารถเดินทาง ไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องกับผู้ยื่นคำขอได้ อีกทั้งติดตามผลคำร้องจนเสร็จสิ้นโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่