การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (โนตารี่ ปับลิก)


คำว่า “โนตารี่ ปับลิก” หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย

ดังนั้นเอกสารบางประเภทที่จะนำไปใช้ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต่อ หรือทำนิติกรรมสัญญา หรือธุรกิจเอกชนก็จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

สำหรับประเทศไทยนั้นในปัจจุบันสภาทนายความได้มีข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Notarial Services Attorney” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 และทางกรมการกงสุลได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองลายมือชื่อทนายความขึ้นทะเบียนที่ได้ลงนามรับรองลายมือชื่อเจ้าของของเอกสารที่จะนำไปใช้ต่างประเทศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ทำให้การรับรองเอกสารต่างๆ มีความถูกต้องและรัดกุมในการที่จะนำไปใช้มากยิ่งขึ้น

รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อบังคับของสภาทนายความแห่งประเทศไทยมีหลาย รูปแบบ ดังนี้

  1. การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้มาแสดงตนและลงชื่อต่อหน้า
  2. การรับรองสำเนาเอกสารทุกชนิดที่ทำขึ้นในประเทศหรือในต่างประเทศ
  3. การรับรองรูปหรือภาพถ่ายบุคคลนั้น ๆ ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
  4. การทำคำสาบานที่เกี่ยวกับพยานวัตถุหรือเอกสาร
  5. การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน
  6. การรับรองข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง
  7. การทำคัดค้าน
  8. การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่าง ๆ
  9. การทำคำรับรองอื่น ๆ รวมถึง การลงนามในฐานะเป็นพยานในเอกสารนั้น ๆ

Sample Seal

ตัวอย่างตราประทับโนตารี่ ปับลิก


สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่