การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ


การจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายของประเทศไทยนั้น คู่สมรสจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐา นที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส การสมรสโดยกระทำพิธีทางศาสนาหรือการจัดงานเลี้ยงมงคลสมรสนั้นไม่ถือว่าเป็นการสมรสตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย

กรณีผู้มีสัญชาติไทยประสงค์จะทำการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยนั้นมีเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมดังนี้

หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน

การขอเอกสารรับรองความเป็นโสดของชาวต่างชาติเพื่อใช้หลักฐานประกอบการจดทะเบียนสมรสนั้นมี 4 ขั้นตอนดังนี้:

marriage


If you are interested, please contact us for more details: Click here