การรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล


เอกสารบางประเภทก่อนที่จะนำไปใช้ต่างประเทศหรือจะนำมาใช้กับหน่วยงานราชการไทยนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องได้รับรองความถูกต้องของเอกสารหรือรับรองคำแปลนั้นๆ จากส่วนนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเสียก่อน

ระบบการรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับใน ตำแหน่งหน้าที่รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสำคัญทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน เลื่อนเม้าส์เพื่อดูรูปตัวอย่างการรับรอง
ตรานิติกรณ์ (Legalization)

โคราช ลีกัลนั้นสามารถเป็นตัวแทนในด้านการยื่นรับรองเอกสารต่างๆที่กรมการกงสุลแทนคุณ ได้ให้เรียบร้อยโดยคุณมิต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร (ต่อฉบับ/ตราประทับ)ของกรมการกงสุล

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่