การจดทะเบียนรับรองบุตร


ผู้ร้อง (บิดา) สามารถยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตศาลให้ความยินยอมแทนผู้เยาว์หรือแทนมารดาในการที่ผู้ร้องจะ จดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนรับรองบุตร


  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ร้อง(บิดา)
  2. ทะเบียนบ้านของผู้ร้อง,มารดา และผู้เยาว์
  3. สูติบัตรของผู้เยาว์ หรือบุตร
  4. ใบมรณบัตรของมารดาผู้เยาว์ (กรณีมารดาผู้เยาว์เสียชีวิต)
  5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้ร้อง,ผู้เยาว์,มารดาของบุตร
  6. หนังสือให้ความยินยอมของมารดาผู้เยาว์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นับแต่วันที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ศาลจะนัดไต่สวนคำร้องไม่น้อยกว่า 45 วันนับ แต่วันยื่นคำร้อง ผู้ร้องต้องนำบุตรและมารดาของบุตรไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ เพื่อประมวลและราย งานข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อศาลประกอบในการพิจารณาคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร อนึ่งในวันนัดไต่ สวนคำร้องผู้ร้องพร้อมมารดาผู้เยาว์


สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่