ผู้รับรองลายมือชื่อนิติบุคคล


การดำเนินการเกี่ยวกับการก่อตั้งนิติบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนิติบุคคล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด จำเป็นต้องมีผู้รับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำ การนิติบุคคลนั้น โดยหลักแล้วหากเป็นการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงใดๆในประเภทห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทจำกัด ผู้ที่สามารถรับรองลายมือชื่อนิติบุคคลได้คือผู้ที่เป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือนายทะเบียน สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภานั้นก็คือทนายความนั่นเอง โดยที่ผู้มีอำนาจ

กระทำการแทนนิติบุคคลต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าทนายความหรือนายทะเบียนและทนายความหรือนายทะเบียนก็รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่จะนำไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ต่อไป ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือผู้รับรองลายมือชื่อนั้นอาจเป็นทนายความหรือผู้สอบบัญชีก็ได้และต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้รับรองลายมือชื่อในบริษัท มหาชนจำกัดได้

ทางสำนักกฎหมายโคราช ลีกัลนั้นได้มีทนายความที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า เป็นผู้รับรองลายมือชื่อได้ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหา ชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ท่านจึงแน่ใจได้ว่าเอกสารที่จะนำไปจดทะเบียนนั้นมีความ ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่บังคับใช้

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หนังสืออนุญาตเลขที่ 193/2555

certificate