ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ


ในการประกอบการธุรกิจใดๆนั้น การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะ ดำเนินงานได้ บางประเภทธุรกิจมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมและต้องได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจนั้นๆได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจที่ได้มีการจดทะเบียนตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น นิติบุคคลจดทะเบียนรูปแบบบริษัทจำกัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเที่ยว นิติบุคคลนั้นๆ ก็มีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอีกต่างหากด้วยจากกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น ใบอนุญาตประเภทต่างๆที่ทางเราดำเนินการ เช่น

ทางโคราช ลีกัลสามารถช่วยเหลือธุรกิจท่านในการเตรียมงานคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมทั้งยื่นเอกสาร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่จะ ดำเนินธุรกิจ

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่