ทุนจดทะเบียน (REGISTERED CAPITAL)


ทุนจดทะเบียน คือทุนของบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจะแบ่งเป็นจำนวนหุ้น และราคาต่อหุ้น ทุนเรียกชำระ คือเงินที่ได้เรียกชำระจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียนก็ได้ โดยตามกฎหมายได้กำหนดว่าจะต้องเรียกชำระค่าหุ้นไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้น จะมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น ซึ่งกรรมการบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องรับ ชำระเงินค่าหุ้นให้เรียบร้อยก่อนที่ จะดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

ปัญหาคือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในเอกสารจัดตั้งบริษัทนั้นจะลงรายการว่า กรรมการได้ “เรียกชำระทุนเต็มจำนวน” ซึ่งในความเป็นจริงยังไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าหุ้นเข้าบริษัทกัน การจดทะเบียนแบบนี้เกิดปัญหาคือ เรื่องทางภาษีอากร เพราะถ้าจดทะเบียนโดยที่เรียกชำระทุนเต็มจำนวนแล้ว ก็จะมีเงินเหลืออยู่ในบริษัทมากเกินไป ถ้าไม่เข้าธนาคารฝากไว้ สรรพากรจะถือว่ากรรมการยืมเงินไปและต้อง คิดดอกเบี้ยกับกรรมการ ซึ่งเรียกกันว่า ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าบางบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการทำอะไรก็ต้องเสียภาษีแล้วและถึงแม้ว่ากรรมการจะได้สร้างค่าใช้จ่ายเพื่อล้างเงินส่วนที่ขาดออกไปหมดแล้วก็ตาม แต่หากเจ้าหนี้ตรวจสอบว่ารายการเหล่านั้นเป็นเท็จ กรรมการจะถูกตั้งข้อหาจงใจไซฟ่อนเงินออกจากบริษัทก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่า

ฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางบัญชี ผู้จดทะเบียนแนะนำให้จดทะเบียนตามความเป็นจริง หากยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้นจริงก็ควรลงไว้ว่าเรียกชำระค่าหุ้น 25% ก่อนเพื่อประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมและหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีอากร