คุณรู้ไหมว่า ? สัญญาเช่านั้น....


ถาม จำเป็นไหมที่ต้องทำสัญญาเช่ากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าเท่านั้น
ตอบ ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่า แต่สัญญาเช่าจะผูกพันเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้ต้องได้ความว่าผู้ให้เช่ามีอำนาจเอาทรัพย์สินออกให้เช่าได้
ถาม ถ้าผู้เช่าเสียชีวิตลงและทำพินัยกรรมยกสิทธิตามสัญญาเช่าให้ทายาทจะมีผลบังคับไหม
ตอบ สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยสัญญา อันเป็นหนี้เหนือบุคคล หาใช่เป็นทรัพยสิทธิไม่ สัญญาเช่า เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าย่อมระงับไปไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท โดยไม่ต้อง คำนึงถึงว่ามีข้อตกลงให้ผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าหรือไม่ เพราะหากมีข้อตกลงดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ผู้เช่าโอนสิทธิในระหว่างที่ผู้เช่ามีชีวิตอยู่ ซึ่งอาจทำได้
ถาม ผู้ทรงสิทธิเก็บกินเอาทรัพย์สินออกให้เช่า ต่อมาผู้ทรงสิทธิเก็บกินตายแล้วสัญญาเช่าจะมีผลอย่างไร
ตอบ ผู้ทรงสิทธิเก็บกินนำอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในบังคับสิทธิเก็บกินไปให้ผู้อื่นเช่าได้ แม้ระหว่างสัญญาเช่าผ ทรงสิทธิเก็บกินจะถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้สิทธิเก็บกินสิ้นไป แต่สัญญาเช่านั้นยังมีผลผูกพันผู้เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอยู่
ถาม คำมั่นจะให้เช่ามีผลผูกพันต่อคู่สัญญา และบุคคลภายนอกอย่างไร
ตอบ คำมั่นจะให้เช่าเป็นเพียงบุคคลสิทธิที่ผูกพันเฉพาะบุคคลที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันบุคคลที่ที่รับ โอนสิทธิทรัพย์ที่เช่าต่อไป

ดังนั้นหากคุณประสงค์ที่จะทำสัญญาเช่าให้มีผลผูกพันต่อคู่สัญญา ก็ต้องดูให้ดีๆว่าข้อกำหนดในสัญญาเช่านั้นครอบ คลุมตรงตามเจตนาและสมประสงค์ของเราหรือไม่ ทางสำนักกฎหมายของเราสามารถช่วยคุณ ร่างสัญญา ตรวจทานสัญญา ให้ข้อมูลแง่กฎหมายด้านที่เป็นประโยชน์กับ คุณได้