เอกสารสิทธิประเภทไหนที่คุณมีอยู่


อย่าได้หลงเชื่อกับวิวที่โอบล้อมด้วยภูเขาและภาพพระอาทิตย์อัสดงโดยลืมเช็คไปว่าที่ดินแปลงสวยนั้นมีเอกสารสิทธิ ประเภทไหนอยู่ ตารางนี้จะบอกเกี่ยวกับประเภทของเอกสารสิทธิบางอย่างที่จะช่วยให้คุณได้ตัดสินใจก่อนที่จะซื้อ

ประเภท เอกสารสิทธิ สิทธิ หน่วยงานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิการโอน
โฉนดที่ดิน ผู้ถือมีสิทธิในการใช้ประโยชน์หรือขายที่ดินตามแต่ความต้องการ ผู้ถือสามารถขัดขวางการเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ เป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิในที่ดินนั้นๆ กรมที่ดินภายใต้ ประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถโอนไปยังบุคคลหรือ นิติบุคคล นิติกรรมต่างๆนั้นจะดำเนินการที่ สำนักงานที่ดิน
น.ส.๓ น.ส.๓ ก น.ส.๓ ข เอกสารออกโดยกรมที่ดินระบุว่าที่ดินนี้มีการใช้ประโยชน์ สิทธินั้นจะคล้ายคลึงกับโฉนดที่ดิน และเกือบถือเสมือนว่ามีกรรมสิทธิ กรมที่ดินภายใต้ ประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถโอนไปยังบุคคลหรือ นิติบุคคล นิติกรรมต่างๆนั้นจะดำเนินการที่ อำเภอหรือสำนักงานที่ดิน
ส.ค.๑ เอกสารแสดงว่าผู้ถือได้รายงานการครอบครองที่ดินต่อหน่วยงานราชการ ปัจจุบันนี้มีข้อจำกัด กรมป่าไม้และกรมที่ดิน สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้ด้วย การส่งมอบเอกสารไปยังผู้ซื้อและ สละเจตนาในที่ดินของผู้ซื้อ
ใบจอง (น.ส.๒) เอกสารออกโดยหน่วยงานราชการที่อนุญาตให้ ผู้ถือเอกสารได้ใช้ประโยชน์ชั่วคราว ประกาศนั้นจะมีขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้ผู้สนใจ ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินภายใน ๖ เดือน และที่ดินประมาณ ๗๕%ที่อนุญาตให้จะต้องทำ ประโยชน์ภายใน ๓ ปี กรมที่ดิน ไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้ แต่ทายาทโดยธรรมมีสิทธิในการ รับโอน
ใบไต่สวน (น.ส.๕) เอกสารออกให้เพื่อแสดงว่าผู้ครอบครองที่ดินได้ยื่นขอการออกโฉนดที่ดิน กรมที่ดิน สามารถโอนได้หากที่ดินได้ใช้ ทำประโยชน์
ส.ป.ก.๔-๐๑ เอกสารที่อนุญาตให้ผู้ถือได้ใช้ประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน แต่ไม่ได้แสดงถึงกรรมสิทธิอย่างใด สำนักงานปฏิรูปที่ดินภาย ใต้พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน สามารถโอนไปยังคู่สมรส บุตร บิดาหรือพี่น้อง
ส.ท.ก. เอกสารอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินชั่วคราว ในเขตป่าสงวน กรมป่าไม้ ไม่มีการออกเอกสารนี้อีก สามารถโอนไปยังทายาท แต่ห้ามซื้อขาย
ก.ส.น.๕ เอกสารออกให้เพื่อแสดงการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคม กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ ๒๕๑๑ สามารถโอนไปยังทายาทหรือสมาชิกผู้อื่นในสหกรณ์นิคม
ภ.บ.ท.๕ ใบเสร็จที่แสดงถึงการชำระภาษีต่อหน่วยงาน ท้องถิ่น จะแสดงชื่อของผู้เสียภาษี และเป็นเอกสารที่ไม่ได้ถึงกรรมสิทธิใดๆ อ.บ.ต.
น.ค.๓ เอกสารที่ออกให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง กระทรวงเกษตรภายใต้ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ ๒๕๑๑

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องมองหาที่ดินประเภทไหน ขั้นตอนต่อไปคือค้นหาว่าที่ดินนี้มีเอกสารสิทธิอะไร สมควรที่จะ ซื้อขายและคุณได้รับในสิ่งที่คุณจ่ายไปหรือไม่