การขอเลขที่บ้าน


เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วันนับแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้วจะตรวจ สอบความถูกต้องและลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง หลังจากนั้นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะ กำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายหลังไม่เกิน 30 วัน

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน

  1. คำขอรหัสเลขที่บ้าน (ท.ร.900) ที่กรอกและกำหนดเลขที่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน ท้องที่ที่บ้านปลูกสร้าง พร้อมสำเนาบัตรของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน
  2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
  3. เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดิน และหนังสือยินยอมหากเอกสารสิทธิ์นั้นมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เกินกว่า 1 คน
  4. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน (กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น)
  5. ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง เลื่อนเมาส์เพื่อดูตัวอย่าง
  6. 6. รูปถ่ายบ้านที่ปลูกสร้าง
Close BuildingPermit

tabian_baan