ลิขสิทธิ์


ลิขสิทธิ์ (©) ตามกฎหมายไทย หมายถึงสิทธิที่ผู้สร้างสรรค์มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น และต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง

โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยรูปแบบอย่างใด งานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ จะได้แก่ ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่เป็นเพียงข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ของราชการ คำพิพากษา คำแปล

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถทำซ้ำหรือดัดแปลงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่างาน เป็นต้น อายุความลิขสิทธิ์

โดยทั่วไปแล้วนั้นลิขสิทธิ์ในงานจะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และอีกระยะห้าสิบปีนับแต่การเสียชีวิตของผู้สร้างสรรค์ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นั้นให้แจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุถึงรายละเอียดของผู้แจ้ง และผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรองลิขสิทธิ์