การจดทะเบียนรับรองบุตร


กฎหมายแพ่งมาตรา 1546 บัญญัติไว้ว่า “เด็กที่เกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชายนั้นให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วย กฎหมายของหญิง” ดังนั้นหากชายและหญิงไม่ได้สมรสกันตามกฎหมายและมีบุตรร่วมกัน บุตรนั้นจะเรียกกันว่า “บุตรนอกสมรส” หากชายต้องการทำให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้โดย

  1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาเด็กในภายหลัง หรือ
  2. บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ
  3. ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

หากการสมรสไม่ใช่หนึ่งในทางเลือกสามข้อข้างต้น ฝ่ายชายก็สามารถเลือกที่จะดำเนินการได้ตามข้อ 2 หรือ 3 ข้างต้น ทั้งนี้บุตรและมารดาบุตรต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับรองบุตร โดยแสดงเจตนาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนแต่หากบุคคลทั้งสองไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น มารดาถึงแก่ความตาย หรือเด็กอายุยังน้อยเกินไป การรับรองบุตรนั้นจะต้องมาร้องขอให้ศาลมีคำสั่งรับรองบุตร เมื่อมีการจดทะเบียนรับรอง บุตรแล้วนั้น บุตรก็จะกลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างกันต่อไป