ประเภทของธุรกิจ


การประกอบธุรกิจการค้านั้นมีทั้งแบบบุคคลคนเดียวหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น ทั้งนี้รูปแบบองค์กร ธุรกิจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจเป็นนิติบุคคล และธุรกิจไม่เป็นนิติบุคคล

ธุรกิจเป็นนิติบุคคล แบ่งได้เป็น

ธุรกิจไม่เป็นนิติบุคคล แบ่งได้เป็น

และนี่คือภาพรวมของรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศไทย