การจดทะเบียนธุรกิจ


โดยส่วนใหญ่แล้วนิติบุคคลได้ถูกจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดเพราะจะทำให้บริษัทดูน่าเชื่อถือ และบางครั้ง การทำนิติกรรมต่างๆกับบุคคลภายนอกก็มีความจำเป็นต้องทำในรูปแบบนิติบุคคลระหว่างกัน ดังนั้นทำให้สถิติใน การจดทะเบียนประเภทบริษัทจำกัดมีเพิ่มมากขึ้น ลองมาดูกันโดยคร่าวๆซิว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างก่อนที่จะได้มี บริษัทจำกัด และมีอะไรบ้างที่เราควรต้องรู้ก่อนและหลังการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และเมื่อบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย อาทิ

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรอีกด้วย