การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว


ถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 96 ทวิจะอนุญาตให้ต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัยสนธิสัญญานั้น แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีสนธิสัญญาใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ มาตรา 96 อนุญาตให้ต่างด้าวซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ต่างด้าวต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทและการลงทุนนั้นต้องอยู่ในประเทศอย่างต่ำห้าปี
  2. ต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
  3. ประเภทของการลงทุนดังนี้
  4. ที่ดินต้องตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยและไม่ใช่เขตทหาร
  5. ที่ดินต้องใข้เพื่อการอยู่อาศัยและเป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง
  6. หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด กรมที่ดินมีอำนาจที่จะสั่งให้ต่างด้าวจำหน่ายที่ดินออกไปได้
  7. หากที่ดินไม่ได้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเป็นเวลาสองปีนับแต่ซื้อ กรมที่ดินมีสิทธิสั่งจำหน่ายที่ดิน

ต่างด้าวอาจได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตราบเท่าที่เนื้อที่ดินไม่เกินกว่าที่กำหนด และหากคู่สมรสของคนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินแล้วนั้น จะต้องทำหนังสือรับรองว่าเงินนั้นเป็นของคู่สมรสชาวไทยที่นำมาใช้ซื้อที่ดิน